ردیف عنوان موضوع نام دفتر فایل پیوست
۱ بخشنامه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مجلس شورای اسلامی دریافت فایل
۲ نحوه تغییر صندوق نقل و انتقال حق بیمه آیین نامه داره کل امور اداری و مالی دریافت فایل
۳ آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه بنیاد نلی نخبگان دریافت فایل
۴ بخشنامه ضریب حقوق اداره کل امور اداری و مالی دریافت فایل
۵ قانون بودجه 1393 قانون اداره کل امور اداری و مالی دریافت فایل
۶ بخشنامه بخشنامه به دستگاههای اجرایی مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد اداره کل امور اداری و مالی دریافت فایل
۷ قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده قانون اداره کل امور اداری و مالی دریافت فایل
۸ انعقاد قرارداد نیرو جهت واحد های جدیدالتاسیس بخشنامه اداره کل امور اداری و مالی دریافت فایل
۹ قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده قانون اداره کل امور اداری و مالی دریافت فایل
۱۰ انعقاد قرارداد نیرو جهت واحد های جدیدالتاسیس بخشنامه اداره کل امور اداری و مالی دریافت فایل
۱۱ اجرای بند ( ه ) ماده ( 38 ) قانون برنامه پنجم تصویبنامه اداره کل امور اداری و مالی
۱۲ قانون تفسیر جزء (1) بند(ب) تبصره(2) ماده(76)قانون تامین اجتماعی استفساریه اداره کل امور اداری و مالی
۱۳ نحوه اجرای مصوبه اصلاحی مهر آفرین بخشنامه اداره کل امور اداری و مالی
۱۴ انتخاب و انتصاب مدیران بخشنامه اداره کل امور اداری و مالی دریافت فایل
۱۵ تغییر صندوق نقل و انتقال حق بیمه آیین نامه اداره کل اداری و مالی دریافت فایل